home - Ponuka VzdelávanieKURZY PRE VEREJNOSŤ & FIRMY
OTVÁRAME počas CELÉHO ROKA podľa ZÁUJMU!!!PONUKA

Jazyky, ktoré máme momentálne aktívne v ponuke sú ANGLIČTINA, SLOVENČINA, ŠPANIELČINA, RUŠTINA, FRANCÚZŠTINA, NEMČINA, TALIANČINA, MAĎARČINA, PORTUGALČINA, NÓRŠTINA, ČÍNŠTINA, ARABŠTINA a ZNAKOVÝ jazyk (posunková reč). Bezproblémovo Vám vieme sprostredkovať aj výučbu či tlmočenie iného Vami zvoleného jazyka. Oblasť, ktorú pokrývame je mesto Košice a jeho okolie a v prípade záujmu vieme poskytnúť naše služby aj v meste Prešov a jeho priľahlých oblastiach, kde Jazyková agentúra WANT spolupracuje s kvalifikovanými lektormi.

ÚROVNE

Výučba prebieha v nasledujúcich úrovniach zostavených z tradičnej britskej klasifikácie a podľa spoločného európskeho rámca pre jazyky vytvoreného v rokoch 1998-2000 (Common European Framwork): Starter/Beginner (úplný začiatočník), Elementary A1 (pokročilý začiatočník/falošný začiatočník), Pre-intermediate A2 (mierne pokročilý), Intermediate B1 (stredne pokročilý), Upper-intermediate B2 (vyššie pokročilý), Advanced C1 (pokročilý), Proficient C2.

Počet vyučovacích hodín, ktoré je približne potrebné absolvovať na dosiahnutie jednotlivých jazykových úrovní

Počty sú len orientačné, ku každému študentovi alebo skupine študentov pristupujeme podľa ich potrieb.

Množstvo hodín* od úplného začiatočníka:
A1 - asi 90-100
A2 - asi 180-200
B1 - asi 350-400
B2 - asi 500-600
C1 - asi 700-800
C2 - asi 1 000-2 000
*množstvo absolvovaných hodín pod vedením lektora

ZAMERANIE

Všeobecné zameranie

1. základný kurz na osvojenie si základov všeobecného jazyka - Starter/Beginner (úplný začiatočník), Elementary A1 (pokročilý začiatočník/falošný začiatočník), Pre-intermediate A2 (mierne pokročilý),
2. stredný kurz na prehĺbenie a rozšírenie znalosti základov všeobecného jazyka - Pre-intermediate A2 (mierne pokročilý), Intermediate B1 (stredne pokročilý),
3. vyšší kurz na zvýšenie jazykových kompetencií - Upper-intermediate B2 (vyššie pokročilý), Advanced C1 (pokročilý), Proficient C2.

Špecifické zameranie

• Maturita z cudzieho jazyka,
• Prijímacie skúšky z cudzieho jazyka (napr. SŠ, VŠ),
• Certifikáty z cudzieho jazyka (napr. FCE),
• Štátne skúšky z cudzieho jazyka,
• Iné...

Odborné zameranie

• Pracovný pohovor/interview v cudzom jazyku,
• Obchodné/business zameranie,
• Vzťah s verejnosťou/PR,
• Cestovný ruch,
• Medicína,
• Právo,
• IT,
• Iné...

Konverzácia

1. nadväzujúci na základný kurz - Starter/Beginner (úplný začiatočník), Elementary A1 (pokročilý začiatočník/falošný začiatočník), Pre-intermediate A2 (mierne pokročilý),
2. nadväzujúci na stredný kurz - Pre-intermediate A2 (mierne pokročilý), Intermediate B1 (stredne pokročilý),
3. nadväzujúci na vyšší kurz - - Upper-intermediate B2 (vyššie pokročilý), Advanced C1 (pokročilý), Proficient C2.

FORMA

Jazyková výučba sa uskutočňuje individuálnou formou (1 študent), v malých skupinách (2 až 4 študenti) a formou kurzov (5 a viac študentov) v zriadených učebniach v zrekonštruovanej administratívnej budove na Narcisovej 4 (sídlisko Terasa), 1. posch., Učebňa 1, 2, 3. Jazyková škola v Košiciach poskytuje hodiny pre dospelých, študentov (SŠ a VŠ), žiakov (ZŠ) ale aj deti predškolského veku. Klienti si môžu vybrať hodiny s kvalifikovanými slovenskými alebo zahraničnými lektormi. V prípade záujmu, zabezpečíme výučbu priamo u klienta doma alebo vo firemných priestoroch. Študentom je zostavený učebný plán, ktorý zodpovedá ich jazykovej úrovni, danostiam, potrebám, záujmom, finančným a časovým možnostiam.

METÓDY

Naším hlavným cieľom, je klientom ukázať cudzí jazyk, ktorú budú vedieť využiť v reálnom živote a pripraviť ich na situácie, ktoré ich môžu pri pobyte v zahraničí alebo pri komunikácii s cudzincami postretnúť. Overené metódy výučby zamerané na gramatiku, rozvíjanie počúvania a čítania cudzojazyčného textu s porozumením, písomného a ústneho prejavu s dôrazom na rozvoj komunikatívnych schopností sú spestrené výučbou pomocou médií (napr. filmy a seriály, časopisy, web stránky a hudobné skladby).

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1. Podmienky poskytovania výučby anglického jazyka a sprostredkovanej výučby iného cudzieho jazyka

Individuálny výučba

Študent si predplatí dohodnutý počet vyuč. hod. na predplatné obdobie minimálne jedného mesiaca. Minimálny počet predplatených hodín pri intenzite 1 hod. týždenne je 4 vyuč. hod. za mesiac, pri intenzite 2 hod. týždenne je to 8 vyuč. hod. za mesiac a pod.. Zálohová faktúra sa vystavuje v deň objednávky služby. Splatnosť faktúry je 10 dní. Predplatením hodín si študent pre seba rezervuje fixné optimálne dni a časy pre hodiny v týždni prihliadajúc na aktuálny rozvrh. V prípade ak študent nemá záujem o rezerváciu fixného dňa a času počas dohodnutého predplatného obdobia, výučba sa realizuje tzv. „na zavolanie“ dohodnutím najbližšieho voľného dňa a času podľa voľných termínov v aktuálnom rozvrhu. V tomto prípade k vyúčtovaniu a vystaveniu faktúry dochádza v posledný deň aktuálneho mesiaca, pokiaľ sa obe strany nedohodnú ináč.

Skupinová výučba

Študent si predplatí skupinou dohodnutý počet vyuč. hod. na predplatné obdobie minimálne jedného mesiaca. Minimálny počet predplatených hodín pri intenzite 1 hod. týždenne je 4 vyuč. hod. za mesiac, pri intenzite 2 hod. týždenne je to 8 vyuč. hod. za mesiac a pod.. Zálohová faktúra sa vystavuje v deň objednávky služby. Splatnosť faktúry je 10 dní. Predplatením hodín si skupina študentov pre seba rezervuje fixné optimálne dni a časy hodín v týždni prihliadajúc na aktuálny rozvrh. V prípade ak skupina študentov nemá záujem o rezerváciu fixného dňa a času počas dohodnutého predplatného obdobia, výučba sa realizuje tzv. „na zavolanie“ dohodnutím najbližšieho voľného dňa a času podľa voľných termínov v aktuálnom rozvrhu. V tomto prípade k vyúčtovaniu a vystaveniu faktúry dochádza v posledný deň aktuálneho mesiaca, pokiaľ sa obe strany nedohodnú ináč.

Kurz

Študent, ktorý má záujem o kurz sa zapíše na kurz v stanovenom termíne a najneskoršie v deň začatia kurzu uhradí zálohovú faktúru za objednanú službu. V prípade ak by sa nenaplnil počet osôb na realizáciu kurzu, bude klientovi vrátená do 14 dní celá zaplatená peňažná čiastka a navrhnutý iný spôsob výučby anglického jazyka.

Individuálna a skupinová príprava / rýchlokurz

Študent si pri príprave (napr. na pohovor) alebo rýchlokurze cudzieho jazyka, predplatí dohodnutý počet hodín na predplatné obdobie, ktorého dĺžku si sám určí (napr. 4 x príprava na pohovor v období 1 týždňa). Zálohová faktúra sa vystavuje v deň objednania služby. Splatnosť faktúry je 10 dní. Predplatením hodín si študent pre seba rezervuje optimálne dni a časy pre hodiny prihliadajúc na aktuálny rozvrh. Rovnaké podmienky platia aj pre skupinu študentov, ktorá má záujem o prípravu alebo rýchlokurz.

2. Podmienky náhrady neabsolvovaných hodín

V prípade, že sa študent nemôže dostaviť na individuálnu hodinu, má možnosť si ju nahradiť v inom termíne v dohodnutom predplatnom období (napr. mesiac). Ak sa jedná o študenta navštevujúceho skupinovú hodinu (2 - 4 študenti) alebo kurz (4 - 6 študenti), a celá skupina sa nedohodne na náhrade v konkrétny deň a čas, bude mu poskytnutá konzultácia a materiál k vynechanej hodine v dohodnutom predplatnom období (napr. mesiac). Pozor, náhrada hodín je možná len za okolností, že sa študent odhlási z výučby minimálne s 24 hodinovým časovým predstihom. Ak táto podmienka nie je splnená, hodina sa považuje za absolvovanú pri predplatených hodinách a pri nepredplatených hodinách je vyúčtovaná ako absolvovaná hodina. Je vo vlastnom záujme klienta, aby si dohodol termín náhradnej hodiny. Ak tak študent nespraví, bude sa tým rozumieť, že o náhradnú hodinu nemá záujem. Neabsolvované hodiny nie je možné nahradiť, keď všetky možné termíny požadované klientom na náhradu sú už rezervované alebo sa jedná o hodiny, ktoré boli dohodnuté v náhradnom termíne a študent sa na ne nedostavil alebo sa z nich odhlásil. Neabsolvované predplatené hodiny nie sú prenosné do ďalšieho predplatného obdobia (neodpočítavajú sa), je ich možné absolvovať len po dohode a to nad rámec hodín nového predplatného obdobia.

Žiadna hodina Vám neprepadne! Všetko je o vzájomnej dohode :).

WANT Jazyková agentúra
2019 / All content copyright

Kontakt

Majiteľ/Riaditeľ: Ing. Bc. Michaela Dobrová
Mobil: +421 907 454 171
E-mail: info@want.sk
Pon - Pia: 9:00 - 18:00

Asistent riaditeľa: Mgr. Alena Pástorová
Mobil: +421 948 367 703
E-mail: asistent@want.sk
Pon - Pia: 9:00 - 18:00

Sídlo:
Jazyková agentúra WANT
Narcisová 4
040 11 Košice
1. posch.
Facebook: @jazykovaagenturawant
Instagram: #jazykovaagenturawant

Projekty Jazykovej agentúry WANT

JAZYKOVÁ KAVIAREŇ
Výučba jazykov v partnerských kaviarňach s občerstvením. #jazykovakaviaren

ONLINE LEKCIE
Výučba jazykov lektormi online z(do) každého kúta sveta! #onlinelekcie