home - Podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1. Podmienky poskytovania výučby anglického jazyka a sprostredkovanej výučby iného cudzieho jazyka

1.1 Individuálny výučba

Študent si predplatí dohodnutý počet vyuč. hod. na predplatné obdobie minimálne jedného mesiaca. Minimálny počet predplatených hodín pri intenzite 1 hod. týždenne je 4 vyuč. hod. za mesiac, pri intenzite 2 hod. týždenne je to 8 vyuč. hod. za mesiac a pod.. Zálohová faktúra sa vystavuje v deň objednávky služby. Splatnosť faktúry je 5 dní. Predplatením hodín si študent pre seba rezervuje fixné optimálne dni a časy pre hodiny v týždni prihliadajúc na aktuálny rozvrh. V prípade ak študent nemá záujem o rezerváciu fixného dňa a času počas dohodnutého predplatného obdobia, výučba sa realizuje tzv. „na zavolanie“ dohodnutím najbližšieho voľného dňa a času podľa voľných termínov v aktuálnom rozvrhu. V tomto prípade k vyúčtovaniu a vystaveniu faktúry dochádza v posledný deň aktuálneho mesiaca, pokiaľ sa obe strany nedohodnú ináč.

1.2 Skupinová výučba

Študent si predplatí skupinou dohodnutý počet vyuč. hod. na predplatné obdobie minimálne jedného mesiaca. Minimálny počet predplatených hodín pri intenzite 1 hod. týždenne je 4 vyuč. hod. za mesiac, pri intenzite 2 hod. týždenne je to 8 vyuč. hod. za mesiac a pod.. Zálohová faktúra sa vystavuje v deň objednávky služby. Splatnosť faktúry je 5 dní. Predplatením hodín si skupina študentov pre seba rezervuje fixné optimálne dni a časy hodín v týždni prihliadajúc na aktuálny rozvrh. V prípade ak skupina študentov nemá záujem o rezerváciu fixného dňa a času počas dohodnutého predplatného obdobia, výučba sa realizuje tzv. „na zavolanie“ dohodnutím najbližšieho voľného dňa a času podľa voľných termínov v aktuálnom rozvrhu. V tomto prípade k vyúčtovaniu a vystaveniu faktúry dochádza v posledný deň aktuálneho mesiaca, pokiaľ sa obe strany nedohodnú ináč.

1.3 Kurz

Študent, ktorý má záujem o kurz sa zapíše na kurz v stanovenom termíne a najneskoršie v deň začatia kurzu uhradí zálohovú faktúru za objednanú službu. V prípade ak by sa nenaplnil počet osôb na realizáciu kurzu, bude klientovi vrátená do 14 dní celá zaplatená peňažná čiastka a navrhnutý iný spôsob výučby.

1.4 Individuálna a skupinová príprava / rýchlokurz

Študent si pri príprave (napr. na pohovor) alebo rýchlokurze cudzieho jazyka, predplatí dohodnutý počet hodín na predplatné obdobie, ktorého dĺžku si sám určí (napr. 4 x príprava na pohovor v období 1 týždňa). Zálohová faktúra sa vystavuje v deň objednania služby. Splatnosť faktúry je 5 dní. Predplatením hodín si študent pre seba rezervuje optimálne dni a časy pre hodiny prihliadajúc na aktuálny rozvrh. Rovnaké podmienky platia aj pre skupinu študentov, ktorá má záujem o prípravu alebo rýchlokurz.

2. Podmienky náhrady neabsolvovaných hodín

V prípade, že sa študent nemôže dostaviť na individuálnu hodinu, má možnosť si ju nahradiť v inom termíne v dohodnutom predplatnom období (napr. mesiac). Ak sa jedná o študenta navštevujúceho skupinovú hodinu (2 - 4 študenti, pozn. neplatí pre kurz) a celá skupina sa nedohodne na náhrade v konkrétny deň a čas, bude mu poskytnutá konzultácia a materiál k vynechanej hodine v dohodnutom predplatnom období (napr. mesiac). V prípade skupinových kurzov sa náhradné termíny za neabsolvované hodiny neponúkajú. Náhrada hodín je možná len za okolností, že sa študent odhlási z výučby minimálne s 24 hodinovým časovým predstihom. Ak táto podmienka nie je splnená, hodina sa považuje za absolvovanú pri predplatených hodinách a pri nepredplatených hodinách je vyúčtovaná ako absolvovaná hodina. Je vo vlastnom záujme klienta, aby si dohodol termín náhradnej hodiny. Ak tak študent nespraví, bude sa tým rozumieť, že o náhradnú hodinu nemá záujem. Neabsolvované hodiny nie je možné nahradiť, keď všetky možné termíny požadované klientom na náhradu sú už rezervované alebo sa jedná o hodiny, ktoré boli dohodnuté v náhradnom termíne a študent sa na ne nedostavil alebo sa z nich odhlásil. Neabsolvované predplatené hodiny nie sú prenosné do ďalšieho predplatného obdobia (neodpočítavajú sa), je ich možné absolvovať len po dohode, a to nad rámec hodín nového predplatného obdobia.

Žiadna hodina Vám neprepadne! Všetko je o vzájomnej dohode :).

WANT Jazyková agentúra
2019 / All content copyright

Kontakt

Majiteľ/Riaditeľ: Ing. Bc. Michaela Dobrová
Mobil: +421 907 454 171
E-mail: info@want.sk
Pon - Pia: 9:00 - 18:00

Asistent riaditeľa: Mgr. Alena Pástorová
Mobil: +421 948 367 703
E-mail: asistent@want.sk
Pon - Pia: 9:00 - 18:00

Sídlo:
Jazyková agentúra WANT
Narcisová 4
040 11 Košice
1. posch.
Facebook: @jazykovaagenturawant
Instagram: #jazykovaagenturawant

Projekty Jazykovej agentúry WANT

JAZYKOVÁ KAVIAREŇ
Výučba jazykov v partnerských kaviarňach s občerstvením. #jazykovakaviaren

ONLINE LEKCIE
Výučba jazykov lektormi online z(do) každého kúta sveta! #onlinelekcie